Ad Inchirieri auto -> Termeni si conditii

Ad Inchirieri auto -> Termeni si conditii

Termeni și condiții

Vizitarea, utilizarea sau comandarea serviciilor de pe www.ad-inchirieriauto.ro implică citirea și acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în rândurile ce urmează.

www.ad-inchirieriauto.ro aparține și este administrat de SC AD ART DECO SRL, înregistrată în Reg.Com cu nr J33/134/26.01.2016, C.U.I 35496196 , cu sediul în Măneuți, nr 262, com. Frătăuții Vechi, jud Suceava România.

Pentru a efectua rezervări pe www.ad-inchirieriauto.ro trebuie să introduceți datele dvs în formularul de rezervare. În cazul în care informațiile furnizate de dvs nu corespund cu realitatea, ne rezervăm dreptul de a anula rezervarea dvs!

!!! Nu închiriem autoturisme persoanelor care nu dețin un permis de conducere valabil!!!

Toate drepturile privind textele și/sau fotografiile de pe site sunt rezervate!

Prețul contractului

Plata serviciilor de închiriere se face în avans 15% din suma totală prin transfer bancar sau la sediul firmei noastre în maxim două zile lucrătoare, restul de 85% urmând a fi achitați la preluarea mașinii.

Suma înscrisă în contract nu include valoarea unor posibile avarieri ale autovehiculului produse pe durata închirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalități.

Uleiul, mentenanța și răspunderea civilă auto sunt incluse în preț.

Combustibilul nu este inclus în preț. Autovehiculul va fi livrat fără rezervorul plin Locatarului, care, în schimb, va fi obligat să returneze autovehiculul în aceleași condiții.

Locatarul datorează prețul pentru ziua de închiriere, în cuantumul convenit chiar dacă nu folosește autovehiculul închiriat.

Costuri suplimentare

Locatarul este de acord să achite următoarele costuri suplimentare în cazul în care acestea vor apărea:
a) Costul reparațiilor, dacă Locatarul a produs avarii autoturismului.
b) Amenzile, penalitățile pentru parcare, încălcarea regulilor de circulație ce vizează autovehiculul sunt responsabilitatea Locatarului pe perioada de închiriere precum și dacă s-a depășit această perioadă dar Locatarul nu a returnat autovehiculul Locatorului;
c) În cazul pierderii sau deteriorării documentelor mașinii sau a cheilor acesteia, Locatarul va achita o taxă adițională de 900 lei, taxă pe care acceptă să îi fie debitată de pe cardul său sau va fi plătită în numerar în cel mai scurt timp.;
d) În cazul în care mașina este returnată fără a fi curățată ori prezintă urme de murdărie a interiorului, se va percepe o taxă suplimentara de 40 lei;

Predarea-Preluarea Autovehiculului

(1) Predarea-primirea autovehiculului închiriat se va face la termenul convenit de părți, după semnarea contractului și va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire.
(2) Autovehiculul se pune la dispoziția Locatarului împreună cu actele de identificare a autoturismului în copie și toate celelalte dotări corespunzătoare (trusa medicală, cric, cheie, roată de rezervă, stingător, triunghiuri reflectorizante etc.), ce vor fi inventariate în procesul verbal de predare-primire. Autovehiculul întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni și lipsuri.
(3) Autovehiculul se închiriază fără plinul făcut și va fi returnat în aceleași condiții.
(4) Locatarul poate să returneze autovehiculul la locul în care l-a primit, sau în orice altă locație în care Locatorul are puncte de lucru cu obiect – închirieri auto, precum și la locatia indicată de Locatar.

Întârzierea în predarea autovehiculului

Întârzierea în predarea autovehiculului de către Locatar, are următoarele consecințe:
a) dacă întârzierea este de cel mult 1 oră, față de ora încetării contractului, nu se vor percepe penalități;
b) începând cu ora a 2-a de întârziere și până la împlinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalități de 50% din cuantumul chiriei datorate pe zi;
c) începând cu a 5-a oră de întârziere, Locatarul va fi obligat la plata chiriei/zi, în cuantumul stabilit prin prezentul contract, până în momentul, ziua, returnării autovehiculului.
În caz de întârziere cu mai mult de 6 ore față de timpul stabilit (atunci când întârzierea nu este anunțată telefonic și prin mesaj scris) Locatorul îți rezervă dreptul de a anunța imediat Poliția pentru furt de mașină.

Condiții de folosire

(1) Locatarul închiriază autovehiculul în scopul transportului PERSONAL. Capacitatea maximă a autovehiculului este de 5 Locuri. Orice altă utilizare contrară atrage culpa Locatarului, pentru eventualele daune sau avarii produse.
(2) Autovehiculul va fi condus de către Locatar sau/și de către altă persoană doar cu acordul Locatorului. În cazul în care autovehiculul a fost condus de o altă persoană decât Locatarul sau persoana indicată în contract, răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Locatarului, în solidar cu persoana implicată în eveniment, Locatorul având posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor.
(4) Sub sancțiunea plății de daune și a excluderii de la acoperire de către asigurare, autovehiculul nu va fi folosit și condus în următoarele situații:
a) în contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație;
b) pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit;
c) pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
d) în timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a reacționa;
e) în concursuri, curse sau teste auto;
f) pe drumuri nemarcate pe harta oficială a României;
g) să nu fie dat în folosința unei persoane neautorizate (oricare altă persoana care nu este menționată în prezentul contract de închiriere);
h) Locatarul se obligă să păstreze autovehiculul încuiat pe durata în care nu îl folosește și să țină asupra sa documentele acestuia.
i) Este strict interzis transportul mărfurilor de contrabandă
(5) Locatarul este responsabil pentru valoarea totală a reparațiilor în caz de daună asupra mașinii sau daună intervenită în legatură cu mașina într-unul din cazurile de mai sus.
(6) In caz de accident, Locatarul își asumă obligația ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunțe atât Locatorul cât și Poliția și să se prezinte la cel mai apropiat post de Poliție pentru a obține un Proces Verbal Constatator al accidentului până la sfârșitul perioadei de închiriere. În cazul în care Locatarul nu prezintă acest Proces Verbal, acesta își asumă responsabilitatea pentru reparații integrale. Asigurările sunt aplicabile numai în cazul în care Locatarul prezintă actele constatatoare eliberate de Poliție pentru accident. În cazul în care Locatarul nu prezintă aceste înscrisuri, el este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plată și acceptă să facă această plată.
(7) Locatarul se obligă să rețină pentru o perioadă de 90 de zile de la data încheierii perioadei de închiriere, toate documentele referitoare la închiriere și la orice incidente intervenite în legătură cu autovehiculul.
(8) Locatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care îl însoțesc, în legătură cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietăților personale lăsate nesupravegheate în interiorul autovehiculului, dacă acestea nu se datorează unor defecțiuni legate de autovehicul.

Condiții generale pentru asigurare

(1) Asigurarea include raspunderea civilă auto pentru vehiculele Locatorului, conform limitelor stabilite de legislația română – Legea 136/1995, Normele CSA/28.11.2003. În cazul în care valoarea pagubelor accidentului depășește limita stabilită de lege, Locatarul este responsabil în mod direct pentru diferența dintre valoarea totală a pagubelor produse și limita maximă acceptată de lege, fiind de acord cu acoperirea integrală a valorii. Valoarea asigurată nu include folosirea mașinii în scopul transportului substanțelor inflamabile.
(2) Pagubele produse asupra autoturismului (anvelopelor, roților, oglinzilor, geamurilor, precum și cele produse la podeaua exterioară și în interiorul autovehiculului) nu sunt incluse în asigurare, iar în caz de daună asupra acestora, Locatarul este de acord, prin prezentul contract, să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca și cheltuială proprie. În cazul în care se face plata prin card și Locatarul este de acord, acesta autorizează Locatorul să debiteze contul de card indicat de Locatar și înscris în acest contract cu sumele necesare, sume ce vor fi justificate cu documente probante (e.g. Certificat Tehnic al mașinii, Procesul Verbal constatator de la Poliție sau fișa de reparații, deviz de cheltuieli, sau evaluare de la un atelier de reparații auto specializat, etc.).
(3) Asigurarea nu absolvă Locatarul de responsabilitatea de plată pentru pagubele produse autovehiculului în cazurile următoare:
a) în contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație;
b) pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit;
c) pentru contrabandă
d) pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
e) în timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a reacționa;
f) în concursuri, curse sau teste auto;
g) pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a României;
h) autovehiculul este dat în folosința unei persoane neautorizate (oricare altă persoană care nu este menționată în prezentul contract de închiriere);
i) Locatarul nu păstrează mașina încuiată pe durata în care nu o folosește, și nu a ținut asupra sa documentele autovehiculului, iar acestea au dispărut;
j) deteriorarea intenționată sau din neglijență;
k) lipsa declarațiilor sau a proceselor verbale ale Poliției la predarea mașinii;
(4) În cazul în care Locatarul a furnizat către Locator informații false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului său de conducere, Locatorul își declină orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Locatar terților. În aceste condiții Locatarul nu poate beneficia de asigurare.

Obligațiile părților

Drepturile și obligațiile Locatorului

(1) Drepturile și obligațiile Locatorului decurg din clauzele întregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):
a) să pună la dispoziția Locatarului, pentru efectuarea transportului personal pe întreaga durată a contractului, autovehiculul stabilit și care să satisfacă cerințele standard pentru transporturile interne;
b) să predea Locatarului autovehiculul având rezervorul de carburant pregătit de alimentare, cu toate actele necesare și dotările aferente;
c) să înlocuiască în cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariat grav, dacă acesta se afla pe o rază de cel mult 200 km de locația de închiriere și numai în condițiile în care dispune de autovehicul disponibil, cu următoarele precizări:
– dacă autovehiculul avariat este din clasa superioară celui oferit la schimb, cuantumul prețului nu se modifică;
– dacă autovehiculul avariat este din clasa inferioară celui oferit la schimb, Locatarul este obligat la plata diferenței de clasă.
– Dacă autovehiculul este avariat din cauza Locatarului, acesta nu va primi altă mașină iar contractul se va închide.
d) să asigure asistența tehnică și service, atunci când îi este solicitată de către Locatar;
e) să se abțină de la orice fapt care ar avea drept consecință tulburarea Locatarului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terț care nu invocă vreaun drept asupra bunului;
f) Locatorul este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale autovehiculului care îi împiedică întrebuințarea. Locatorul nu răspunde însă pentru vicii care îi fac Locatarului incomodă folosința, și pe care acesta din urmă le-a putut constata la încheierea prezentului contract;
g) orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

Drepturile și obligațiile Locatarului

Drepturile și obligațiile Locatarului decurg din clauzele întregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):
a) de a plăti contravaloarea chiriei autovehiculului, odată cu preluarea acestuia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, se va trimite suma necesară în cont bancar sau se va achita la sediul firmei;
b) de a suporta costurile de întreținere și alte costuri suplimentare, conform prevederilor prezentului contract;
c) de a exploata în condiții normale autovehiculul, conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare;
d) de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;
e) de a suporta costul primei de asigurare facultativă de răspundere civilă auto încheiate cu valabilitate în afara teritoriului României (Cartea verde), în cazul în care autovehiculul pus la dispoziția Locatarului, urmează a fi folosit în trafic internațional;
f) de a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant în același stadiu în care l-a primit, suportând sancțiunile pentru întârziere, dacă există, conform prevederilor prezentului contract;
g) în cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu excepția celor provocate prin forță majoră, Locatarul răspunde în solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a autovehiculului sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marcă, tip, an de fabricație, dotări și valoarea de piață;
h) în cazul în care asiguratorul Locatorului acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală, în condițiile legii;
i) pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de către Locatar/conducătorul autovehiculului organelor de poliție din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca în caz contrar contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Locatar/conducătorul autovehiculului;
j) în cazul în care autovehiculul a fost condus sub înfluența alcoolului și/sau a drogurilor ori altor substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în totalitate Locatarului/conducătorul autovehiculului;
k) să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înțelege orice atingere provenită de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune. Locatarul are obligația de a-l înștiința pe Locator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsura să se apere contra încercării de uzurpare; Dacă Locatarul neglijează să-l informeze pe Locator, va răspunde de prejudiciul suferit de Locator în urma neînștiințării;
l) la încetarea perioadei de închiriere, Locatarul va preda autovehiculul închiriat cu rezervorul în același stadiu în care l-a primit, cu dotările aferente către Locator, și cu actele ce i-au fost înmânate.
m) orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

 Garanția și service-ul

(1) Locatorul garantează că autovehiculul ce îl închiriază întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecte și lipsuri, funcționează la capacitatea și calitatea descrisă în contract sau anexă. Dacă Locatarul constată o funcționare defectuoasă a autovehiculului, este obligat să anunțe Locatorul în cel mai scurt timp.
(2) La solicitarea Locatarului, Locatorul va acorda asistență tehnică precum și service, în caz de nevoie.
(3) Locatorul nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare, sau accidentele nedorite dacă acestea se datorează exclusiv culpei Locatarului în utilizare sau nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care nu s-a solicitat asistența tehnică Locatorului.
(4) Locatarul se obligă să se îngrijească de autovehicul ca un bun proprietar, respectând instrucțiunile de utilizare și menținându-l în stare bună de funcționare pe tot parcursul derulării prezentului contract. Cheltuielile de întreținere și utilizare cad în sarcina Locatarului.

Procedura în caz de daune

1.Clientul are obligația de a anunța imediat Locatorul despre orice avarie nouă descoperită la autovehiculul închiriat.

2.Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligația de a obține, înainte de restituirea mașinii, Autorizația de Reparație de la Organele de Politie.
3. Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 mașini, acesta are următoarele obligații:
a. Completarea formularului de constatare amiabilă daca cei 2 șoferi își recunosc vina;
b. Proces Verbal + Autorizație de reparație obținute de la Organele de Poliție în cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil.
4. Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului, și au fost implicate 2 mașini, acesta are următoarele obligații:
a. Completarea formularului de constatare amiabilă dacă cei 2 șoferi își recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Înmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
b. În cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal și Autorizația de reparație obținute de la Organele de Poliție.
5. Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 mașini sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația să contacteze Organele de Poliție pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.
6. În cazul unui accident în care a fost lovit un animal, clientul are obligația să anunțe Organele de Poliție de îndată ce s-a produs accidentul.
7. În toate cazurile descrise anterior, Clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de Organele de Poliție.
8.  În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună, Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și  SC AD ART DECO SRL . În cazul unor eventuale conflicte între SC AD ART DECO SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Termeni

Locator- persoana juridică ce dă în locație (închiriere) un lucru, în acest caz SC AD ART DECO SRL

Locatar- persoana fizică sau juridică ce ia în locație (închiriere) un lucru; clientul